Vedtægter

Generelt

§01 Stk.01 Foreningens navn er Anshin – Kampkunst og Selvforsvar i daglig tale også omtalt som Anshin, og dens hjemsted er Svendborg kommune.
Stk.02 Anshin er tilknyttet Okinawa Shorin-Ryu Karate – Danmark (Honbu-dojo).
Stk.03 KYU og DAN gradueringer foretages via Shorin-Ryu Danmark.
§02 Foreningens formål er at udbrede kendskab til Karate-Do, Kenpo-Jutsu, Kickboxing samt andre former for Kampkunst og Selvforsvar, samt fremme kammeratlig samvær og en god ånd for børn, unge og voksne.

Foreningen skal ligeledes præge medlemmerne til at deltage aktivt i det forpligtende sociale fællesskab for at styrke folkeoplysningen.

Medlemmerne skal styrke deres evne og lyst til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

§03 Som medlem i foreningen kan enhver optages der er fyldt 5 år. Gør specielle forhold sig gældende, kan bestyrelsen til enhver tid nægte eller godkende optagelse i foreningen. Al træning i foreningen er på eget ansvar.
§04 Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer, der er kontingent frie og har ret til at deltage i alle foreningens arrangementer.

Kontingent & Medlemsadministration

§05 Stk.01 Den af bestyrelsens godkendte træningsleder kan med øjeblikkelig virkning ekskludere et medlem eller give medlemmet karantæne i kortere eller længere periode.
Stk.02 Et ekskluderet medlem har mulighed for skriftlig at anke ekskluderingen / karantænen til bestyrelsen, og medlemmet har mulighed for at udtale sig ved eksklusionssagens behandling.
§06 Stk.01 Kontingent betales forud for den af bestyrelsen vedtaget betalingsinterval. Kvittering for betalt kontingent er gyldigt medlemsbevis, og kan forlanges forevist af formand eller kasserer.
Stk.02 Medlemmer der ikke har betalt kontingent ifølge opkrævningens forfaldsdato vil blive pålagt et bødetillæg, hvilket fastsættes af bestyrelsen.
Stk.03 Medlemmer der ikke har betalt kontingent efter 1 måned kan ikke modtage træning og betragtes som ekskluderet medlem, og har ingen ret til at udtale sig ved eksklusionssagens behandling.
§07 Ind- og udmelding skal ske skriftlig og sendes eller afleveres til foreningens kasserer eller formand.
§08 Udmeldte eller ekskluderede medlemmer har intet krav på foreningens midler.

Bestyrelsen

§09 Stk.01 Bestyrelsen består som minimum af formand, kasserer og tre bestyrelses medlemmer.

For samtlige bestyrelse medlemmer gælder følgende:

 • Medlemmet skal være fyldt 18 år.
 • Medlemmet vælges ind i bestyrelsen ved generalforsamling.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig såfremt formand og kasserer er fremmødte, eller når en af førnævnte samt to bestyrelsesmedlemmer er fremmødte.

Stk.02 Bestyrelsen vælges for en periode af fire år. Ønsker et medlem af bestyrelsen at fratræde sin post før fristens udløb, vil der blive udskrevet valg til den ledige post. Valg og godkendelse sker via generalforsamling.
§10 Stk.01 Bestyrelsesmøde afholdes hvert år umiddelbart efter afslutning af årsregnskab (31/12). Dagsorden indeholder følgende punkter:

 • Gennemgang af årsregnskab.
 • Behandling af indkomne forslag.
 • Eventuelt.
Stk.02 Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid indkalde til ekstraordinært bestyrelsesmøde. På mødet behandles udelukkende årsagen til indkaldelsen.

Generalforsamling

§11 Stk.01 Generalforsamling er foreningens højeste myndighed, og beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal.

Den ordinære generalforsamling, skal afholdes senest 2 måneder efter regnskabsårets afslutning og indkaldes med mindst 3 ugers varsel, ved skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Medlemmer der ønsker at deltage ved generalforsamling skal tilmelde sig til samme senest 8 dage før den planlagte dato med hensyn til lokale disponering.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indleveres skriftlig til formanden med forslagsstillernes underskrift, senest 8 dage før generalforsamlingen.

I forbindelse med generalforsamling er ethvert medlem af foreningen stemmeberettiget såfremt vedkommende er fyldt 18 år. Stemmeafgivning kan kun ske ved personlig fremmøde. Hvert medlem har en stemme. Afstemning sker ved håndsoprækning, eller ved skriftlig afstemning, såfremt 1/3 af fremmødte forlanger dette.

Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal.

Dagsorden for generalforsamling:

 • Valg af dirigent.
 • Beretning ved formand.
 • Beretning ved kasserer.
 • Behandling af indkomne forslag.
 • Fastlæggelse af kontingent / indmeldelsesgebyr.
 • Valg af bestyrelse (Formand, kasserer og tre bestyrelsesmedlemmer, med angivelse af hvem der er på valg).
Stk.02 Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 3 ugers varsel, når bestyrelsen finder anledning hertil, eller når mindst 1/3 af medlemmerne indsender skriftlig begæring herom, med angivelse af de emner, der ønskes behandlet.

Godkendelse af dokumenter

§12 Stk.01 For samtlige beslutninger der træffes i forbindelse med bestyrelsesmøde eller generalforsamling gælder, at disse fastholdes i et beslutningsprotokol, der som minimum signeres af 2 tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
Stk.02 Større ændringer af vedtægter godkendes ved generalforsamling, der som minimum signeres af 2 tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Mindre ændringer kan løbende godkendes af bestyrelsen, disse forelægges ved næstkommende generalforsamling.

Økonomi og regnskab

§13 Stk.01 Foreningens regnskabsår går fra 1/1 til 31/12
Stk.02 Alle økonomiske forhold afgøres af bestyrelsen. Ansvarlig for økonomiske dispositioner er formand og kasserer.
Stk.03 Foreningens regnskab revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

Andet

§14 Samtlige udgifter i forbindelse med udvikling / uddannelse af chefinstruktør afholdes af foreningen.
§15 Foreningen kan ikke opløses, så længe 5 af dens medlemmer kræver dens beståen. Opløsning kan kun ske ved ekstraordinær generalforsamling. Eventuel kapital vil i tilfælde af foreningens opløsning blive anvendt til idrætsmæssige formål, hvilket bestyrelsen bestemmer.
§16 Følgende paragraffer kan ikke ophæves:

§01 – §15 – §16 –

Godkendt ved ekstraordinær generalforsamling den 23/01-2016

Bestyrelsen:

Revision nr. 3.2